Skip to main content
Ruth Stenbäcks
Nils-Erik Stenbäcks

Stiftelsen

R uth och Nils-Erik Stenbäcks stiftelse grundades av diplomingenjören Nils-Erik Stenbäck 2004. Stiftelsens ändamål är att främja individuell, vetenskapligt avancerad forskning inom disciplinerna matematik, fysik, kemi, astronomi och rymdvetenskap samt ett bredare svenskt kulturarbete i första hand inom sagda områden det finländska och nordiska kulturella livet till gagn. Grundforskning äger företräde framom tillämpad forskning. Av stiftelsens stadgar framgår också att mottagarna av understöd skall vara begåvade, gärna yngre finlandssvenskar och rikssvenskar, som kan förväntas föra vetenskapen framåt genom forskning och som för detta ändamål är i behov av ekonomiskt stöd.

Stiftelsens stipendier och understöd, som inte lediganslås och ej heller kan sökas, har under senare tid tilldelats cirka tio personer årligen. Stipendierna och understöden utdelas i samband med Finska Vetenskaps-Societetens årshögtid i slutet av april.

Stiftelsens styrelse består av fyra personer. Vid utseende av de årliga stipendie- och understödstagarna bistås styrelsen av en sakkunnignämnd. Sakkunnignämndens medlemmar utses av styrelsen på förslag av Finska Vetenskaps-Societeten och Kungliga Vetenskapsakademien i Sverige. Styrelsen har haft förmånen att till sakkunnignämnden knyta företrädare för den främsta sakkunskapen inom matematik, fysik och kemi i Finland och Sverige.

Stiftelsens grundare

N ils-Erik Stenbäck föddes 1913 i Tammerfors och avled i Helsingfors 2008. Han växte upp och bodde under huvuddelen av sitt liv på Brändö i Helsingfors. Nils-Erik Stenbäcks släkt – den finskspråkiga grenen bytte namn till Kivekäs – har på många sätt gjort sig bemärkt inom det kulturella och ekonomiska livet i Finland.

Nils-Erik Stenbäck studerade ingenjörsvetenskaper i Tyskland och blev diplomingenjör vid Tekniska högskolan i Dresden 1939. I Dresden fann han också sin hustru Ruth, född Elsass. Ruth Stenbäck var född 1911 i Bremen och avled 2009 i Helsingfors. Paret Stenbäck var barnlöst.

Nils-Erik Stenbäck hade i första hand tänkt sig en vetenskaplig bana och han började även arbeta som forskningsassistent vid Tekniska högskolan i Helsingfors, men kriget gjorde att han inte kunde förverkliga sina planer. Han blev i stället knuten till Högkvarterets utlandsavdelning och var under en längre period stationerad vid Finlands legation i Washington. Under krigets slutskede arbetade han på Högkvarterets underrättelseavdelning i S:t Michel. För sina insatser befordrades Nils-Erik Stenbäck till ingenjörskapten i reserven.

Efter kriget bedrev Nils-Erik Stenbäck teknisk agenturverksamhet med stor framgång.

Nils-Erik Stenbäck närde under hela sitt långa liv en tilltro till betydelsen av vetenskapligt och tekniskt framåtskridande. Han var också angelägen om att Finland, som han särskilt under sina yngre år upplevde isolerat, skulle öppnas upp och förvärva förmågan att tillgodogöra sig också den kunskap och de värden som utvecklats och vårdats utanför Finlands gränser, i Skandinavien, Europa och den övriga Västvärlden. Nils-Erik och Ruth Stenbäcks särintressen utöver detta var musik, konst och trädgårdsskötsel samt under tidigare år, resor.

Stiftelsens styrelse

Professor Ellen Eftestøl (ordförande)
Justitieråd Gustav Bygglin
Professor Mats Gyllenberg (sakkunnignämndens ordförande)
Vicehäradshövding Astrid Thors (suppleant)
Diplomekonom Richard Lundell (sekreterare)

År 2023 fick följande nio forskare stipendier till ett sammanlagt belopp av 270 000 euro:

 • Jesper Byggmästar, fysik, Helsingfors universitet
 • Oliver Lindblad Petersen, matematik, Kungliga Tekniska högskolan
 • Mathias Nyman, fysik, Åbo Akademi
 • Oskar Sandberg, fysik, Åbo Akademi
 • David Stenlund, matematik, University of British Columbia
 • Karl-Mikael Svensson, kemi, Uleåborgs universitet
 • Anders Södergren, matematik, Chalmers tekniska högskola
 • Harri Waltari, fysik, Uppsala universitet
 • Jussi Väliviita, kosmologi, Helsingfors universitet

År 2022 fick följande sex forskare stipendier till ett sammanlagt belopp av 170 000 euro:

 • Daniel Ahlberg, matematik, Stockholms universitet
 • Michael Busch, kemi, Ulm universitet
 • Jan Deska, kemi, Helsingfors universitet
 • Lotta Happonen, kemi, Lunds universitet
 • Daniel Strand, kemi, Lunds universitet
 • Jussi Väliviita, kosmologi, Helsingfors universitet

År 2021 fick följande åtta forskare stipendier till ett sammanlagt belopp av 240 000 euro:

 • Erik Duse, matematik, Kungliga Tekniska högskolan
 • Malin Forsström, matematik, Kungliga Tekniska högskolan
 • Ragnar Freij-Hollanti, matematik, Aalto-universitetet
 • Magnus Goffeng, matematik, Lunds universitet
 • Cecilia Holmgren, matematik, Uppsala universitet
 • Martin Leijsne, fysik, Lunds universitet
 • David Stenlund, matematik, Åbo Akademi
 • Christian Webb, matematik, Åbo Akademi

År 2020 fick följande nio forskare stipendier till ett sammanlagt belopp av 250 000 euro:

 • Jessica Cedervall, medicinsk biokemi, Uppsala universitet
 • Filip Ekholm, kemi, Helsingfors universitet
 • Bobo Feng, kemi, Chalmers tekniska högskola
 • Fredric Granberg, fysik, Helsingfors universitet
 • Tom Gustafsson, matematik, Aalto universitetet
 • Oscar Henriksson, fysik, Helsingfors universitet
 • Mathias Nyman, fysik, Åbo Akademi
 • Hjalmar Rosengren. matematik, Chalmers tekniska högskola
 • Marika Sjöqvist, kemi, Åbo Akademi